Foglalás

Adatvédelem

A Mercure Tokaj Center****superior Adatvédelmi tájékoztatója

A Hotel Tokaj Kft. tevékenységével kapcsolatban rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (továbbiakban: GDPR), valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Info tv.) összhangban kezeli. 

A jelen Adatkezelési tájékoztató kiadója egyben az adatkezelő szervezet is. Az adatkezelést szervezetünk munkatársai végzik. Az Érintettek adataidhoz kizárólag a Hotel Tokaj Kft. olyan munkavállalói férnek hozzá, akiknek az a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságokat belső szabályzat rendezi. 

Adatkezelő képviselőjének a neve és elérhetősége (GDPR 13. Cikk 1/a.):

Adatvédelmi tisztviselő (GDPR 13.Cikk 1/b.)

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek jogában áll a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. Cikk), a felügyeleti hatóság döntésével szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. Cikk)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Weboldal látogató adatainak kezelése

Direkt marketing (hírlevél küldése)

Ajánlatkérés

Adatok törlésének határideje:

Közvetlen foglalás

Adatok törlésének határideje:      

Foglalás közvetítökön keresztül

Adatok törlésének határideje:       

Kivéve:

Törzsvendég program

Adatok törlésének határideje az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Számlázás

Adatok törlésének határideje a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig

Hírlevél

Adatfeldolgozó, bejelentő lap

Bankkártya adatok

Kamerarendszer

Panaszról felvett jegyzőkönyv

Központi széf használata

Adatok törlésének határideje: a kapott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló – központi széf használatára vonatkozó - szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor

Az adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való (GDPR 79. Cikk) értelmében az illetékes Törvényszék előtt az érintett keresetet indíthat a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén.

Illetékes Törvényszék:

Érintettek kezelt adatainak köre:

Adatkezelés céljai és jogalapja:

Az Adatkezelő a személyes, online, illetve telefonon történő foglalások lebonyolítása, a hotel szolgáltatásainak igénybevétele, kapcsolattartás, illetve az adatkezelő jogszabályon alapuló kötelezettségeinek, így különösen adó és számviteli kötelezettségének teljesítése céljából kezeli az Érintettek személyes adatait.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A szálloda honlapjának használata során az adott Személyes adat rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Érintett által megadott Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Személyes adatokat az Érintett a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy Hozzájárulással rendelkezik az információk átadására vonatkozóan.

Az Adatkezelő az Érintett IP címét a Honlapra történő belépéskor a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, az Érintett külön Hozzájárulása nélkül rögzíti.

Adatkezelés időtartalma:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (1) bekezdése értelmében. A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.

(2) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (1) bekezdés értelmében: A 77. § (1) bekezdésében meghatározott iratokat az ezek vezetésére kötelezett adózó az adóhatósághoz bejelentett helyen köteles őrizni.

(2) Az iratokat a könyvelés, feldolgozás időtartamára más helyre lehet továbbítani, az adóhatóság felhívására azonban azokat három munkanapon belül be kell mutatni.

(3) Az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie.

(4) A munkáltató (kifizető) az általa megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat a (3) bekezdésben foglalt időpontig megőrzi.

77.§ (1) A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

Az érintett hozzájárulása:

A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadható:

A személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása mellett a felek közötti szerződés teljesítése valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése alapján történik.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az érintett jogosult bármikor korlátozás nélkül az adott hozzájárulását az Adatkezelőnek címzett egyoldalú nyilatkozattal visszavonni. 

Azoknak az adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve köteles kezelni, az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása esetén is tovább kezeli a jogszabályok előírásainak megfelelően.

Személyes adatok címzettje:

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése okán közigazgatási szerveknek, adóhatóság részére továbbíthatja.

Az Érintett jogai:

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában:

 Az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

Kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog). Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse. (helyesbítéshez való jog). A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti,

kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

kérelmére, illetve meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha:

Az adatot az adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyike miatt szükséges:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül (adatkezelés korlátozásához való jog):

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. (tiltakozáshoz való jog): 

Adatvédelmi tájékoztató hatálya:

Jelen tájékoztató 2022. április 01 napján. A tájékoztatót az adatkezelő bármikor jogosult önállóan módosítani.

Különleges ajánlatok

Iratkozzon fel hírlevelünkre és jusson hozzá az elsők között az egyedi kedvezményekhez.